ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ "БОЙОВІ ПОБРАТИМИ"

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

"ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ "БОЙОВІ ПОБРАТИМИ"

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ «БОЙОВІ ПОБРАТИМИ»(дали – Спілка) є всеукраїнським самостійним, добровільним громадським об’єднанням, яке об’єднує юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, якіберуть участь в реалізації її програм та заходів, для здійснення та захисту прав і свобод, суспільних, зокрема: економічних, господарських, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів членів (учасників), які всебічно сприяють діяльності Спілки, а також для розвитку ветеранського руху в Україні.

1.2. Спілка об'єднує на добровільних засадах інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів локальних воєн та воєнних конфліктів, ветеранів та інвалідів військової служби, прикордонних військ, правоохоронних органів і спецслужб, учасників миротворчих операцій, військовослужбовців – учасників бойових дій по захисту суверенітету та територіальної цільності України, членів сімей перелічених категорій ветеранів, членів сімей загиблих воїнів та інших осіб, що поділяють цілі та завдання Спілки (далі – ветерани).

1.3. Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.4. Повне найменування Спілки:

 • українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ «БОЙОВІ ПОБРАТИМИ» ,
 • російською мовою: ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ « ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ « БОЕВЫЕ ПОБРАТИМЫ » ,
 • англійською –NON-GOVERNMENTAL UNION « ALL - UKRAINIAN UNION OF VETERANS « BATTLE BROTHERS » ;

1.5. Скорочене найменування Спілки:

 • українською мовою – ГС «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ «БОЙОВІ ПОБРАТИМИ»;
 • російською мовою – ГС « ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ « БОЕВЫЕ ПОБРАТИМЫ » ;
 • англійською мовою - N U « ALL - UKRAINIAN UNION OF VETERANS « BATTLE BROTHERS » .

1.5. Місцезнаходження Спілки: Україна, 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 11.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІЛКИ

2.1 . Спілка є незалежним неполітичним об’єднанням громадян, діє на засадах самоуправління, виражає інтереси ветеранської громадськості України, у своїх рішеннях є незалежною від будь-яких владних і ділових структур, політичних партій, рухів, ідеологічних центрів. Члени Спілки – фізичні особи, які, користуючись своїми конституційними правами, беруть участь у політичній діяльності, діютьу даному випадку як приватні особи й не репрезентують Спілку.

2.2. Спілка єнепідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

2.3. З моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку Спілка набуває статусу юридичної особи та у відповідності з діючим законодавством України:

- самостійно визначає напрямки своєї діяльності, форми й методи роботи;

- розвиває свою організаційну структуру, відповідно до Статуту утворює на території України свої відокремлені підрозділи;

- володіє і управляє на правах власності або оренди нерухомим і рухомим майном;

- вступає у договірні стосунки з фізичними й юридичними особами;

- укладає союзи й угоди з українськими і зарубіжними громадськими та іншими некомерційними організаціями;

- користується рівними правами і несе обов'язки, пов'язані з діяльністю Спілки, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити;

- має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті;

- має власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до Статуту та підлягає реєстрації у порядку встановленому законодавством;

- має право встановлювати грамоти, дипломи, відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Спілки.

- має право нагороджувати відомчими та суспільними (недержавними) медалями та іншими відзнаками, передбаченими чинним законодавством членів спілки та громадян України, громадян інших держав та осіб без громадянства за вчинки та дії, що сприяють пропаганді цілей та завданьСпілки.

- має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

2.4. Спілка здійснює свою діяльність на всієї території України на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2.5. Доходи або майно (активи) Спілки не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Спілки, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

2.6. Спілка набуває всеукраїнського статусу у порядку визначеному законодавством.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

3.1. Метою діяльності Спілки є: захист усіма доступними засобами економічних, соціальних і громадських прав, суспільних, культурних, духовних, вікових й інших інтересів членів Спілки, турбота щодо покращення їх матеріального добробуту, пенсійного забезпечення, житлових умов, побутового, медичного, санаторно-курортного обслуговування, дотримання пільгових умов користування послугами транспорту і зв’язку, задоволення інших життєво важливих потреб.

3.2. Для досягнення зазначених цілей Спілка в міру наданих законами прав сприяє реалізації конституційних положень, розробці й прийнятті законів та підзаконних актів, що гарантують соціальний захист і гідний рівень життя ветеранів, бере участь у громадському контролі за належним виконанням цих законів, а також у міру можливостей організує гуманітарну допомогу і матеріальну підтримку ветеранів, що її потребують, при необхідності надає їм правову підтримку та захист.

3.3 . В роботі по захисту прав та інтересів ветеранів Спілка опирається перш за все на положення законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та деяких інших осіб та їх соціальний захист», « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», домагається безумовного виконання цих законів державними відомствами й місцевими органами влади.

3.4. Спілка вважає за обов’язок усіляко сприяти зміцненню єдності, солідарності і організаційної згуртованості ветеранського руху України, зміцненню його авторитету у суспільстві й державі.

3 . 5 . Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Спілка в установленому законодавством порядку має право:

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя;

- проводити мирні зібрання;

- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

- здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом Спілки, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її досягненню;

- засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Спілки,

- безпосередньо або через створену юридичну особу (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

- брати участь у розробці і формуванні державної політики та сприяння прийняттю демократичних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо соціального захисту та підвищення їх соціальної активності; працевлаштування та створення робочих місць для членів (учасників) спілки;

- сприятидержавним органам влади та органам місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно вдосконалення системи соціального захисту населення, проведеннідемократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;

- надавати всебічну моральну та соціальну підтримку членам (учасникам) Спілки;

- надавати кваліфіковану юридичну допомогу членам (учасникам) Спілки;

- впроваджувати принципи ділового співробітництва поміж членами (учасниками) Спілки;

- організовувати культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на вшанування пам’яті та поширення інформації, направленої на виховання поваги, взаємодопомоги, відродження духовності та національно-патріотичної адаптації членів (учасників) Спілки;

- брати активну безпосередню участь в організації виховання у молоді та підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, духовного розвитку та відданості українському народові;

- брати участь у миротворчій діяльності, запобіганні силовим методам вирішення конфліктів, розповсюдженні міжнародного гуманітарного права;

- розвивати гуманітарні зв’язки з іншими об’єднаннями України та іноземних держав;

- на добровільних засадах засновувати та вступати в міжнародні організації,спілки, союзи, тощо;

- засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти й зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

- реалізовувати свої завдання у взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності та іншими об’єднаннями громадян, як в Україні так і за її межами, діяльність яких не суперечить чинному законодавству України та міжнародним зобов’язанням України;

- укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу;

- отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію необхідну для реалізації мети і завдань Спілки;

- надавати організаційну, методичну й практичну допомогу членам (учасникам) Спілки при вирішенні питань пов'язаних із здійсненням ними статутної діяльності Спілки;

- представляти і захищати права членів (учасників) Спілки в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також перед іншими фізичними і юридичними особами з питань, пов'язаних з виконанням статутних завдань Спілки;

- брати участь у здійсненні національних та міжнародних програм та проектів;

- приймати участь у світовому русі інвалідів та ветеранів, приймати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

- самостійно планувати свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших громадських об’єднань;

- взаємодіяти з державними установами, політичними партіями, профспілковими об’єднаннями, громадськими об'єднаннями, релігійними, спортивними, культурними, дитячими об’єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Спілки;

- сприяти будівництву культових споруд (церкви, храми, історичні пам'ятники, меморіальні комплекси);

- популяризувати свою назву, емблему, символіку та надавати дозвіл на їх використання;

- набувати від фізичних осіб, юридичних осіб та державних установ у постійне користування будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки;

- мати у власності та використовувати майно та кошти для здійснення статутної діяльності Спілки;

- організовувати та проводити самостійно або за державної підтримкиконференції, семінари, виставки, конкурси, та може здійснювати інші заходи, не заборонені діючим законодавством України для статутних цілей та завдань Спілки;

- сприяти формуванню в суспільстві гуманного відношення, загальносуспільної поваги до інвалідів та ветеранів;

- сприяти створенню надійних державних гарантій відносно захисту прав інвалідів, ветеранів на забезпечення гідних пенсій, на безкоштовне медичне обслуговування та необхідне санаторно-курортне лікування та оздоровлення, на забезпечення житлом на рівні соціальних нормативів та відносно інших прав та свобод шляхом звернення до органів влади та місцевого самоврядування з пропозиціями;

- ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, що поділяють цілі та завдання Спілки, надавати допомогу в їхньому створенні, брати участь у створенні й роботі незаборонених законодавством військово-патріотичних, спортивних, професійних та інших (за інтересами) об'єднань, а саме: відокремлених підрозділів, клубів,гуртків для молоді та підлітків тощо;

- проводити заходи щодо увічнення пам'яті та подвигів ветеранів війни;

- здійснювати господарську та іншу підприємницьку діяльність яка буде сприяти досягненню мети Спілки, якщо інше не встановлено законом;

- створювати установи, організації та підприємства із статутом юридичної особи для досягнення мети Спілки;

- володіти та розпоряджатися власним майном та коштами;

- користуватися іншими правами та здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

4. ЧЛЕНСТВО (УЧАСТЬ) У СПІЛЦІ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

4.1. Членами (учасниками) Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, та громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними, належать до категорій громадян, визначених цим Статутом,та які визнають цей Статут, сплатили вступний та регулярно сплачують членські внески, всебічно сприяють діяльності Спілки і беруть участь в реалізації її програм та заходів.

4.2. Прийняття до членів Спілки фізичної особи.

4.2.1. Прийом до членів Спілки здійснюється на підставі особистої заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

4.2.2. ПрезидіяРадиприймає рішення про прийняття особи в члени Спілкиу відповідності з порядком, визначеним у Положенні про участь (членство) в Спілціта вносить відповідний запис у Реєстр членів Спілки не пізніше ніж через один місяць після одержання письмової заяви.

4.2.3. ПрезидіяРадимає право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

4.2.4. ПрезидіяРадимає право делегувати право прийняття в члени Спілкивідокремленим підрозділам Спілки та іншим статутним органам.

4.3. Прийняття до учасників Спілки юридичної особи (надалі – Організація).

4.3.1. Організація, що має намір вступити до Спілки подає Президії Ради:

– письмову заяву про вступ до Спілки;

– витяг з рішення свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Спілки;

– інформацію про свою діяльність та співпрацю із членами Спілки (копії укладених із членами Спілки угод, звіти про виконані проекти, рекомендації трьох членів Спілки, що співпрацювали із організацією тощо).

4.3.2. Подання заяви про вступ до Спілки означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Спілки, а також згоду взяти на себе обов'язки члена Спілки, передбачених цим Статутом.

4.3.3. Якщо Організація відповідає вимогам цього Статуту, Президія Радизгідно з Положенням про участь (членство) в Спілціпередає заяву про вступ до Спілки на розгляд найближчого Пленуму Ради.

4.3.4. Якщо Організація не надала необхідних документів, або Організація за своєю юридичною природою не може бути членом Спілки, Президія Ради відмовляє у переданні заяви на розгляд Пленуму Ради, про що повідомляє цю Організацію. Таке рішення ПрезидіїРади не позбавляє Організацію права повторно подати заяву про вступ до Спілки.

4.3.5. Рішення про прийняття до Спілки Організації ухвалюється Пленумом Ради більшістю голосів. Якщо Організація не набрала необхідної кількості голосів, її заява вважається відхиленою.

4.3.6. Участь представника (представників)Організації в діяльності Спілки відбувається на підставі довіреності юридичної особи, оформленої у відповідності до чинного законодавства.

4.4. Рада Спілки має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Спілки протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Спілки на підставі рекомендації принаймні двох членів спілки. Почесні члени мають право брати участь у Конференції з правом дорадчого голосу.

4.5. Рада має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів спілки та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань спілки.

4.6. Члени Спілки мають право:

1) брати участь у статутній діяльності та заходах Спілки;

2) брати участь у Конференції, обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

3) вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

4) отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Спілки, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

5) мати доступ до фінансових та інших звітів Спілки;

6) звертатися до керівних органів Спілки за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

7) добровільно припиняти членство в Спілки.

4.7. Члени Спілки зобов'язані:

1) виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Спілки;

2) сприяти виконанню статутних завдань Спілки;

3) пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Спілки;

4) виконувати вимоги керівних органів Спілки, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

5) своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Радою Спілки.

4.8. Припинення членства в Спілці відбувається на підставі:

1) письмової заяви члена, поданої до ПрезидіїСпілки або іншого статутного органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації;

2) рішення Ради або уповноваженого нею органу.

4.9. Членство в Спілці припиняється у разі смерті особи.

4.10. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

4.11. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

4.12. Рада або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена Спілки у випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою спілки;

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Спілки;

4) неучасті в діяльності Спілки протягом 12 попередніх календарних місяців.

4.13. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговою Конференцією. Якщо чергова Конференція уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

5 . КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

5.1. Керівними органами Спілки є:

– Конференція Спілки (вищий орган управління);

– Рада та Президія Ради Спілки (керівний орган);

– Голова Спілки (керівник);

– Ревізійна комісія (інший орган).

5.2.Конференція Спілки є вищим колегіальним органом управління, якийскладається з безпосередньо членів, що забезпечується їх особистою участю, або з уповноважених представників членів – делегатів, які обираються локальними колегіальними органами.

5.2.1. Конференція формується з числа делегатів від членів Спілки, облік яких ведуть відокремлені підрозділи та Організації – члени (учасники) Спілки. Норма представництва делегатів залежить від кількості членів, які перебувають на обліку у відокремленому підрозділі (Організації) та є пропорційною.

5.2.2. Конференція має право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь не менше 75% загальної кількостіделегатів, які обрані для участі в неї.

5.2.3. Конференція може бути черговою або позачерговою.

5.2.4. Чергова Конференція скликається Президією Ради один раз протягом календарного року. Президія Ради повідомляє членів Спілки про дату, конкретний час і місце (адресу) проведення Конференції, а також порядок денний та норму представництва делегатів від відокремлених підрозділів(Організацій), не пізніше ніж за 10 робочих днів до її проведення.

5.2.5.Позачергова Конференція скликається рішенням Ради/ПрезидіїРади за власною ініціативою, на вимогу Ревізійної комісії або на письмову вимогу не менше 20% членів Спілки.

5.2.6. Президія Ради повідомляє членів Спілки про дату, конкретний час і місце (адресу) проведення позачергової Конференції, а також порядок денний та норму представництва делегатів від відокремлених підрозділів (Організацій), не пізніше ніж за 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про її скликання.

5.2.7. Члени Спілки, що звернулися з такою вимогою, у випадку її невиконання Президією, утворюють організаційний комітет з проведення позачерговоїКонференції,який у частині скликання та її проведення має повноваження Ради/Президії Ради.

5.2.8. Конференція приймає рішення простою більшістю голосів делегатів (членів), які беруть участь у голосуванні. Рішення про внесення змін до статуту, саморозпуск чи реорганізацію приймається 2/3 голосів делегатів (членів), які беруть участь у голосуванні.

5.2.9. До виключної компетенції Конференції належить прийняття рішень про:

- затвердження змін і доповнень до Статуту; затвердження регламенту проведення Конференції;

- затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Спілки;

- затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

- обрання Голови, Першого заступника Голови та Відповідального секретаря Спілки, членів Президії та Ревізійної комісії Спілки;

- затвердження складу Ради Спілки;

- участь Спілки в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;

- створення і припинення діяльності відокремлених підрозділів Спілки;

- розпорядження майном Спілки, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

- проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Спілки;

- скарги на дії та рішення керівних органів Спілки;

- припинення діяльності(саморозпуск/реорганізацію) Спілки;

- призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- інші питання, які належать до компетенції інших керівних органів Спілки.

5.2.10. Рішення Конференції оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

5.3. Рада є вищим керівним органом Спілки в період між черговими Конференціями.

5.3.1. Рада складається з осіб «за посадою»: Голови Спілки та його заступників, Відповідального секретаря та членів Президії, керівників відокремлених підрозділів та керівників (представників) Організацій – членів (учасників) Спілки.

5.3.2. Склад Ради або зміни у складі затверджуються рішенням чергової Конференції.

5.3.3. Для забезпечення представництва у Раді новостворених відокремлених підрозділів та щойно прийнятих Організацій, а також для заміни вибулих членів, Рада може кооптувати до свого складу певну кількість (не більш як третину загального складу) нових членів.

5.3.4. Рада збирається на свої Пленуми у міру необхідності, але не рідше як раз на три місяці.

5.3.5. У разі необхідності розгляду термінового питання, що входить виключно до компетенції Пленуму Ради, воно може бути розглянуто без скликання Пленуму шляхом індивідуального опитування членів Ради. У даному випадку питання вирішується голосами не менш як половини загального складу Ради.

5.3.6. Рада правомочна вирішувати усі питання діяльності Спілки окрім тих, що входять виключно до компетенції Конференції. Рада:

- заслуховує й затверджує звіти Президії Ради про виконану роботу;

- затверджує плани роботи на черговий період та річний бюджет Спілки;

- затверджує й вносить на розгляд Конференції зміни та доповнення до Статуту;

- приймає остаточні рішення щодо термінів скликання Конференцій, а також щодо норм представництва на них;

- затверджує типові положення про організаційні структури Спілки та положення про почесні звання;

- затверджує символіку Спілки, визначати порядок її використання і зберігання;

- затверджує зразки печаток, бланків, нагрудних знаків, почесних грамот, дипломів та іншу атрибутику Спілки;

- здійснює майнові права Організації в межах наданих Конференцією.

5.3.7. Затвердженню Радою підлягають рішення Президії:

- про створення та ліквідацію організацій та структур Спілки, прийом і виключення Організацій – членів Спілки;

- про створення й ліквідацію робочих органів Спілки;

- про укладання та припинення дії угод про співпрацю з громадськими організаціями;

- про входження до союзів й об ’ єднань і вихід з них;

- про присвоєння звання почесного члена Президії та інших почесних звань.

5.3.8. Пленум Радиправомочний, коли у ньому бере участь більшість членів.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Радане визначить кваліфіковану більшість. Рішення Радиоформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

5.4. Президія Ради є постійно діючим керівним органом Спілки в період між Пленумами Ради.

5.4.1. Президія Ради обирається на два роки у складі не менше одинадцяти членів. До складу Президії Ради входять: Голова та Перший заступник голови Спілки, заступники голови та Відповідальний секретар Спілки, декілька членів. Члени Президії Ради можуть бути переобрані на наступний термін.

5.4.2. На своєму першому після черговоїКонференції засіданні Президіяіз свого складу обирає Заступників Голови за напрямками роботи та розподіляєобов’язки серед членів Президії згідно Положень про організаційну структуру.

5.4.3. Якщо член Президії подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин - у зв'язку з чим кількість членів Президії стає меншою, ніж визначено статутом, Президія більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергової Конференції Спілки. Рішення Президії, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Президії, обраної Конференцією.

5.4.4. Президія має повноваження:

- організувати виконання рішень конференцій і Пленумів Ради;

- визначати конкретні завдання і форми діяльності Спілки згідно зі статутом та рішеннями Ради та Конференції;

- розробляти (уточнювати) оперативні і фінансові плани, складати річні бюджети, баланси і звіти Спілки;

- встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

- координувати діяльність відокремлених підрозділів та Організацій - членів Спілки, контролює виконання ними положень цього Статуту, рішень Ради та Конференцій;

- виконувати процедуру створення і розпуску відокремлених підрозділів, прийому і виключення Організацій - членів Спілки, затверджує їхні статути та положення про них;

- формувати й розпускати постійні та тимчасові робочі органи Ради - комітети і комісії, спрямовувати їх діяльність;

- розробляти типові положення про організаційні структури, робочі органи, почесні звання та інші основоположні документи Спілки;

- здійснювати зв’язки з іншими організаціями та установами в Україні та за її межами, укладати і розривавати з ними договори та угоди про співпрацю і союзи;

- видавати довіреності на представництво Спілки в інших організаціях та судово-правових органах;

- вносити до Ради пропозиції щодо скликання Конференцій і норм представництва на них;

- затверджувати штатні розклади працівників виконавчого апарату Ради, встановлювати порядок його роботи;

- здійснювати моральне і матеріальне заохочення працівників та активістів Спілки;

- забезпечувати участь Спілки, у заходах, присвячених державним святам, історичним і пам’ятним датам, іншим видатним подіям, що проводяться державою і громадськістю України;

- спрямовувати діяльність Спілки по соціально-економічному, моральному захисту та правовій підтримці своїх членів;

- залучати гуманітарну та спонсорську допомогу, визначати порядок її використання;

- розробляти символіку, пропанувати порядок її використання і зберігання;

- розробляти зразки та описи бланків, штампів, печаток.

5.4.5. Для організації роботи по основних напрямках статутної діяльності Спілки Президія створює постійні робочі органи Спілки – комітети. Комітети Спілки працюють під керівництвом Президії й підзвітні їй у своїй роботі. Їхня діяльність має бути організована на засадах положень, розроблених Президієюі затверджених Радою Спілки.

5.4.6. Для виконання певних конкретних робіт Президія може формувати тимчасові робочі органи - комісії Президії, що діють за її дорученнями.

5.4.7. Засідання Президії скликаються Головою Спілки не рідше одного разу на місяць, або протягом п'ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Президії про необхідність скликання засідання Президії.

5.4.8. Засідання Президії правомочне, коли у ньому бере участь більшість членів.

5.4.9. Рішення президії приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Президія не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Президії оформлюються протоколом та зберігаються відповідальним секретарем.

5.5. Голова Спілки здійснює керівництво поточною діяльністю Спілки відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

5.5.1. Голова Спілки призначається Конференцією строком на два роки. Конференція має право достроково припинити повноваження Голови на підставі:

- письмової заяви Голови;

- вступу Голови на державну або іншу публічну службу;

- завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Голови значної майнової або немайнової шкоди Спілці.

5.5.2. До призначення Голови Конференцією його повноваження здійснює Перший заступник голови Спілки.

5.5.3. Голова Спілки здійснює повсякденне керівництво діяльністю Спілки та має повноваження:

- приймати оперативні рішення і видавати розпорядження з усіх питань діяльності, окрім тих, що віднесено до виключної компетенції Конференцій та Ради Спілки;

- головувати на засіданнях Ради і Президії, спрямовує їх роботу;

- офіційно представляти Спілкубез довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

- укладати від імені Спілкидоговори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Конференції;

- забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Спілки;

- відкривати і закривати рахунки Спілкив банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

- затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників Спілкиакти і керувати їхньою діяльністю;

- звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Спілки;

- приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Спілки та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Спілки.

5.5.4. Керівник має право видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені громадського об'єднання.

5.6.Перший заступник Голови , Заступники, Відповідальний секретар, працівники виконавчого апарату працюють під керівництвом Голови Спілки у відповідностіз функціональними обов’язками, затвердженими Президією.

5.7. Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Спілки.

5.7.1. Ревізійна комісія обирається Конференцією на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники Спілки не можуть бути членами Ревізійної комісії.

5.7.2. Ревізійна комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Ради або 5% членів Спілки.

5.7.3. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

5.7.4. Ревізійна комісія має повноваження:

- вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Спілки;

- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Спілкидо затвердження Конференцією річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

- складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Спілки;

- проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Спілки, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

6. ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ І ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯРІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

6.1. Керівні органи (Рада, Президія, Голова Спілки) зобов'язанні періодично один раз на рік звітувати перед членами Спілки на Конференції з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Спілки.

6.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

6.3. Усі керівні органи Спілки мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Спілки щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

6.4. Керівні органи Спілки мають забезпечити для членів Спілки вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

6.5. Члени Спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Голови, Ради/Президії або Конференції шляхом подання письмової скарги, а саме:

- на дії, бездіяльність або рішення члена Спілки - первинна скарга подається до Голови, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Ради/Президії, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Спілки, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до Конференції Спілки, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Спілки який скаржиться, а також члена Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

- на дії, бездіяльність або рішення Голови - первинна скарга подається до Ради/Президії, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою/Правлінням - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

- на дії, бездіяльність або рішення члена Ради/Президії - первинна скарга подається до Голови, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергової Конференції, є підставою для скликання такої Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

-на дії, бездіяльність або рішення Конференції Спілки - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА СПІЛКИ

7.1. Спілка може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Спілки.

7.2. Спілка має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Спілки використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Спілки.

7.3. Спілка не несе відповідальності за зобов'язаннями її членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Спілки, якщо інше не передбачено законодавством.

7.4. Конференція має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Спілки.

7.5. Джерелами формування коштів і майна Спілки можуть бути:

 • вступні, цільові та членські внески;
 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Спілки, інших осіб;
 • пасивні доходи;
 • фінансова підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
 • доходи від основної діяльності Спілки відповідно до Статуту та законодавства.
 • інші надходження не заборонені чинним законодавством для неприбуткових громадських об’єднань.

7.6. Кошти Спілки використовуються на:

 • виконання статутних завдань;
 • виплату зобов’язань за укладеними договорами та угодами;
 • набуття, постійне користування та оренду рухомого та нерухомого майна;
 • для проведення заходів, передбачених планами Спілки, матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення діяльності Спілки, а також на утримання штатних працівників Спілки.
 • інші потреби відповідно до цього Статуту, якщо це не заборонено чинним законодавством.

7.7. Спілка, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

7.8. Спілка не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

8. СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ

8.1. Члени Спілки ведуть спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Спілки за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двома членами Спілки та має найменування з посиланням на такий поділ.

8.2. Відокремлені підрозділи утворюються за рішенням Ради Спілки у формі філії або представництва без статусу юридичної особи.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Спілки подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки.

8.4. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності чиним законодавством України, Статутом Спілки та Положенням про відокремлені підрозділи Спілки, яке затверджується рішенням Конференції Спілки.

8.5. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити діяльності статуту Спілки.

8.6. Відокремлені підрозділи згідно із статутом наділяються функціями щодо управління майном Спілки. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює керівник, який призначається рішенням Ради Спілки і діє на підставі довіреності, виданою Головою Спілці.

8.7. Відокремлений підрозділ може мати вищі керівні органи – Загальні збори членів таПравління відокремленого підрозділу, які обирається зборами членів Організації.

8.8. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до Спілки.  

9. НАБУТТЯ СПІЛКОЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ  

9.1. Спілка набуває всеукраїнського статусу за наявності у неї відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць України у відповідності до вимог Конституції України.

9.2 . Для підтвердження всеукраїнського статусу Спілка подає до уповноваженого органу з питань реєстрації заяву, за формою встановленою Міністерством юстиції України.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

10.1. Спілка створена на невизначений строк.

10.2. Припинення діяльності Спілки може бути проведено:

- шляхом реорганізації;

- шляхом добровільного припинення діяльності (саморозпуск);

- за рішенням суду про заборону діяльності (примусовий розпуск).

10.3. Рішення щодо припинення діяльності Спілкиприймається:

- під час реорганізації або саморозпуску - Конференцією, але не менше 2/3 голосів, присутніх делегатів/членів (учасників) Спілки;

- під час примусового розпуску - судом.

10.4. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Спілки, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Спілкиїї майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.5. У разі саморозпуску Спілки його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Конференції Спілки на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню такого самого статусу, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.6. Спілка може бути заборонено судом. Заборона Спілки має наслідком припинення її діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Спілки майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

10.7. Ліквідація Спілки здійснюється призначеною Конференцією ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Спілки за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

10.8. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Спілки. Ліквідаційна комісія у встановлений чинним законодавством України строк публікує інформацію про припинення діяльності Спілки в одному з офіційних друкованих СМІ із зазначенням строку звернення кредиторів.

10.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Спілки, виявляє її кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Спілки третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

10.10. Спілка є такою, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

11. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

 

11.1. Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Спілки.

11.2. Внесення змін до Статуту або затвердження нової редакції Статуту вноситься рішенням Конференції Спілки в порядку, передбаченому цим Статутом, але не менше 2/3 голосів присутніх делегатів, членів (учасників).

11.3. Рішення про внесення змін до Статуту оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

11.4. Про внесені зміни Спілка повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Конференцією Спілки.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ "БОЙОВІ ПОБРАТИМИ"